ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 ⇒   โครงการการเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  13 -15 ธันวาคม 2559 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย

Advertisements

บทบาทหน้าที่

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

มีหน้าที่วางแผนและประสานงานเพื่อประชาสัมพันะ์และเผยแพร่นอกเหนือจากภารกิจหลัก ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนประจำปี เช่น จัดประชุมสัมมนาด้านการประชาสัมพันธืเครื่อข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การประกวดต่างๆ เป็นต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

บทบาทหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจ วางแผนประสานงานการจัดนิทรรศการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  เผยแพร่ภาพข่าวและดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ภารกิจหน้าที่

กลุ่มเผยแพร่องค์กร
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามแผนประจำปี เพื่อดำเนินการเผยแพร่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุืพืช ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ดังนี้
– จัดนิทรรศการและประสานงานในการจัดนิทรรศการ
– จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภานนอกเนื่องในโอกาสต่างๆ
– วางแผนในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามภารกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
– จัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์
– จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
โดยโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
2. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ดิน อุดม น้ำ สมบูรณ์ด้วยพระบารมี

น้อมนำพระราชดำรัส ร.9

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ                  มาใช้ในการปฏิบัติงาน จะรัก และหวงแหนทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า เพื่อ ร่วมแก้ัญหาของประเทศชาติให้สำเร็จ

เพลงดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี (แอ๊ด คาราบาว)

ตราสัญลักษณ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตราสัญลักษณ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แตกต่างกันอย่างไร 

อ่านเพิ่มเติม