ภารกิจหน้าที่

กลุ่มเผยแพร่องค์กร
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามแผนประจำปี เพื่อดำเนินการเผยแพร่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุืพืช ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ดังนี้
– จัดนิทรรศการและประสานงานในการจัดนิทรรศการ
– จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภานนอกเนื่องในโอกาสต่างๆ
– วางแผนในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามภารกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
– จัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์
– จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
โดยโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
2. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
Advertisements