บทบาทหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจ วางแผนประสานงานการจัดนิทรรศการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  เผยแพร่ภาพข่าวและดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements