บทบาทหน้าที่

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

มีหน้าที่วางแผนและประสานงานเพื่อประชาสัมพันะ์และเผยแพร่นอกเหนือจากภารกิจหลัก ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนประจำปี เช่น จัดประชุมสัมมนาด้านการประชาสัมพันธืเครื่อข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การประกวดต่างๆ เป็นต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements